ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE

Laatste bijwerking : Datum (23//202112)

Artikel 1. Preambule

  1. De website www. samayaco-work.be is eigendom van SAMAYA SRL, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0766.774.706 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1110 Brusselse Waversesteenweg, 1160 Brussel. 
  1. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u ons een e-mail sturen 

E-mail naar info@samayaco-work.be of mail naar Chaussée de Wavre 1110, 1160 Brussel. 

SAMAYA SRL is ook de uitgever en de gegevenscontroleur van de website www. samayaco-work.be

1.2. Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AV” of “AV” genoemd) zijn bedoeld om het gebruik van het platform www. samayaco-work.be (hierna de “Website” of de “Samayaco-work.be Site” of de “Site” genoemd) te regelen, dat momenteel toegankelijk is op het adres: www. samayaco-work.be.

1.3. Het gebruik van deze Site is onderworpen aan de naleving van de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door deze Site te bezoeken, verklaart u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt.

1.4. De toepasselijke GCU zijn die welke van kracht zijn op de datum van het gebruik door de Gebruikers van de Site. 

SAMAYA SRL behoudt zich het recht voor om op elk moment de hele site of een deel ervan te wijzigen, op te schorten en deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk bij te werken. 

Deze wijzigingen worden van kracht bij de publicatie op de site. Bijgevolg wordt de gebruiker verzocht de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen vóór elk gebruik van de site en/of de door SAMAYA SRL aangeboden diensten. 

Artikel 2. DEFINITIES

In het kader van deze TOS worden termen als volgt gedefinieerd:

“AV”: Algemene Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op Gebruikers en Cliënten.

“Klant”: Elke natuurlijke of rechtspersoon die zijn persoonlijke gegevens invult voor een reservering of een bestelling plaatst via de Site. 

Onder “consument” wordt verstaan eenieder die een consument is in de zin van de Europese wetgeving, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor andere doeleinden dan zijn of haar handel, bedrijf of beroep.

 

“Gebruiker”: Elke natuurlijke persoon die op de Site surft en/of gebruik maakt van de door de Site aangeboden voordelen, al dan niet onderworpen aan voorafgaande registratie. De natuurlijke persoon moet ouder zijn dan 18 jaar en volledige handelingsbekwaamheid bezitten.

“Geregistreerde Gebruiker” betekent een Gebruiker die een Gebruikersprofiel op de Site heeft aangemaakt.

 

ARTIKEL 3 Toegang tot diensten

De site biedt de gebruiker toegang tot verschillende diensten in ruil voor een abonnement, naast toegang tot gedeelde en/of privé-werkruimten. 

De Site is gratis toegankelijk op elke plaats voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die de gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

Afhankelijk van het geval :

De gebruiker die geen lid is, heeft geen toegang tot de diensten die voor leden gereserveerd zijn. Daartoe moet hij/zij zich identificeren met zijn/haar login en wachtwoord.

De Site gebruikt alle middelen die haar ter beschikking staan om een kwalitatieve toegang tot haar diensten te verzekeren. Aangezien de verplichting er een van middelen is, verbindt de site zich er niet toe dit resultaat te bereiken.

Elke gebeurtenis die te wijten is aan een geval van overmacht dat een storing van het netwerk of de server tot gevolg heeft, valt niet onder de verantwoordelijkheid van www. samayaco-work.be.

De toegang tot de diensten van de site kan op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving onderbroken, opgeschort of gewijzigd worden voor onderhoud of om een andere reden. De gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen ingevolge de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.

De Gebruiker kan per e-mail contact opnemen met de site op het volgende adres: info@samayaco-work.be.

ARTIKEL 4. TOEGANKELIJKHEID EN WERKING VAN DE SITE

SAMAYA SRL verbindt zich ertoe, in de mate van het mogelijke, de Site up-to-date en toegankelijk te houden voor een normaal aantal gebruikers. SAMAYA SRL garandeert echter niet dat de functies van de Site zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar zullen zijn, dat gebreken onmiddellijk gecorrigeerd zullen worden of dat de server die de Site ter beschikking stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

SAMAYA SRL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of schade, van welke aard ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de opschorting, onderbreking, (technische) onderbreking, vertraging, moeilijke toegang en/of stopzetting van de toegang tot de hele site of een deel ervan, of van virussen of andere schadelijke elementen op de site.

Indien de gebruiker de aanwezigheid van een fout, een virus of andere schadelijke elementen op de site opmerkt, wordt hij verzocht dit aan SAMAYA SRL op het volgende adres mee te delen: www. samayaco-work.be, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. SAMAYA SRL raadt in elk geval aan dat de gebruiker de nodige firewalls, anti-virus en andere beschermingssoftware op zijn computer installeert om eventuele schade daaraan te voorkomen.

SAMAYA SRL behoudt zich het recht voor om de hele site of een deel ervan op elk moment, zonder rechtvaardiging en zonder voorafgaande kennisgeving, op te schorten of stop te zetten.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE SITE

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site alleen te gebruiken in overeenstemming met het doel ervan, met uitsluiting van elk ander doel.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van alle verstrekte informatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site te goeder trouw te gebruiken en de geldende wetgeving na te leven, en zich met name te onthouden van :

 • SAMAYA SRL inhoud of mededelingen toe te zenden die vals of misleidend zijn, (en deze inhoud zo nodig bij te werken om ervoor te zorgen dat hij niet vals of misleidend wordt), obsceen, racistisch of xenofoob, grof, onwettig, misleidend, inbreuk plegend op andermans privacy, beledigend, schadelijk, gewelddadig, bedreigend of kwellend, lasterlijk, inbreuk plegend op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht, of die aanzet tot of deelneemt aan een van de voorgaande zaken;
 • geen e-mailadressen of andere inhoud aan SAMAYA SRL verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken personen;
 • SAMAYA SRL geen inhoud te sturen die de rechten van derden schendt of hen op enigerlei wijze schaadt (intellectuele eigendomsrechten, privacy, bedrijfsgeheimen enz.);
 • literaire, artistieke, visuele of audiovisuele inhoud van de Site te kopiëren voor andere doeleinden dan persoonlijke raadpleging;
 • de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site of van een of meer op de Site beschikbare databases extraheren, door definitieve of tijdelijke overdracht, ongeacht de gebruikte extractiemethode;
 • de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site of de gehele of gedeeltelijke databanken die op de Site beschikbaar zijn, in welke vorm dan ook, te hergebruiken door ze aan het publiek ter beschikking te stellen;
 • SAMAYA SRL inhoud te sturen die naar illegale websites leidt of ongepaste inhoud bevat;
 • de Site niet te gebruiken om junkmail, ongevraagde post, piramidespelen of soortgelijke of frauduleuze plannen te versturen;
 • elke actie die tot gevolg kan hebben dat de goede werking van de Site, de Dienst wordt verstoord, inclusief het gebruik van wormen, virussen, softwarebommen of massamailings;
 • proberen ongeoorloofde toegang te schenden tot enig deel van de Site of apparatuur die gebruikt wordt voor de werking van de Site;
 • een valse naam, een pseudoniem, gebruiken, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit;
 • de Site niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in de TOS vermeld zijn.

SAMAYA SRL kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-naleving door de gebruiker van de AV, het Cookiebeleid, en/of de toepasselijke wet- of regelgeving. 

De gebruiker vrijwaart SAMAYA SRL tegen elke actie, vordering of klacht van derden (met inbegrip van de overheid) met betrekking tot zijn gebruik van de site.

De Gebruiker gebruikt de Site op eigen risico. De Site, zijn onderdelen en alle verwante informatie, software, faciliteiten en diensten worden aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis zonder enige garantie van welke aard dan ook (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

SAMAYA SRL wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit het gebruik van de site en de onderdelen ervan, of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

De gebruiker is ook verplicht om SAMAYA SRL onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen als hij/zij kennis krijgt van ongepast gedrag of gebruik in verband met de site, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: laurent@samaya-graphics.be

Uit veiligheids- of voorzorgsmaatregelen kan SAMAYA SRL van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een gebruikersprofiel tijdelijk deactiveren of definitief verwijderen, met name in geval van vermeende schending door de gebruiker van een van zijn verplichtingen volgens deze Algemene Voorwaarden, of van wetten en reglementen, en met name in de volgende gevallen

– Beweerdelijk een frauduleuze of foute identiteit gebruiken om een Gebruikersprofiel aan te maken,

– Gebruik van een frauduleus betaalmiddel, niet betalen,

– Onrechtmatige toe-eigening of poging tot onrechtmatige toe-eigening van de hulpmiddelen, Diensten, merk, logo’s of elk ander onderscheidend teken of element waarop het Bedrijf een eigendoms- of exploitatierecht heeft.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en zijn onderdelen (handelsmerken, logo’s, grafische voorstellingen, foto’s, beelden, animaties, video’s, muziek, teksten, iconen, technologieën, software, domeinnamen en broncodes, enz., hierna te noemen de “Inhoud”) zijn eigendom van SAMAYA SRL. De gehele inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrechten, naburige rechten, beeldrechten, modelrechten, merkrechten, enz.) en mag niet gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMAYA SRL of, in voorkomend geval, van de houder van de betreffende rechten, op straffe van schending van het auteursrecht en/of het modelrecht en/of het merkrecht, strafbaar volgens het Wetboek van economisch recht, of enige andere schending van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

SAMAYA SRL verleent de gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare machtiging, voor onbepaalde tijd en op elk moment herroepbaar zonder opgave van reden, om de inhoud van de site te openen, weer te geven en te downloaden, uitsluitend met het oog op weergave. De Gebruiker mag ook een kopie van de inhoud van de Site afdrukken voor zijn persoonlijke behoeften, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de Site behoudt. De reproductie is dus alleen toegestaan voor strikt particuliere doeleinden in de zin van artikel XI.190 5° van het Wetboek van economisch recht.

Elk gebruik van de Site, en de onderdelen ervan, dat niet onder dit artikel valt, is strikt verboden.

ARTIKEL 7. GELDIGHEID VAN CONTRACTUELE CLAUSULES

Het feit dat SAMAYA SRL zich op een bepaald moment niet op een bepaling van deze AV beroept, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van haar rechten uit hoofde van de bepaling op een later tijdstip.

De ongeldigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van het geheel of een deel van de voorgaande of de volgende bepalingen maakt deze AV in hun geheel niet ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt geacht niet geschreven te zijn. SAMAYA SRL verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De bronnen van de op de site gepubliceerde informatie worden betrouwbaar geacht. De site behoudt zich echter het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen. De op de site gegeven informatie is louter informatief. De gebruiker is dus als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de inhoud van deze site.

SAMAYA SRL wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat eventueel gemaakt wordt van de inhoud van deze site. 

SAMAYA SRL is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of van de informatie die op of via de site beschikbaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, onderbreking van werk of activiteiten, schade aan programma’s of gegevens op het computersysteem, of aan de hardware en software van de gebruiker.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord. Elke bekendmaking van het wachtwoord, in welke vorm dan ook, is verboden.

De Gebruiker aanvaardt de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van zijn login en wachtwoord. De site wijst alle verantwoordelijkheid af.

Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, moet door de site vergoed worden.

De site garandeert geen optimale veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven gegevens. De site verbindt er zich echter toe alle nodige middelen aan te wenden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

De site kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht of van een niet te voorziene en onoverkomelijke daad van een derde.

ARTIKEL 9. HYPERTEXTKOPPELINGEN 

Op de site zijn hypertekstlinks aanwezig, maar de webpagina’s waarnaar deze links leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van SAMAYA SRL, die geen controle heeft over deze links.

De Gebruiker onthoudt zich er dus van de verantwoordelijkheid van de site op zich te nemen wat betreft de inhoud en de bronnen die betrekking hebben op deze uitgaande hyperlinks.

ARTIKEL 10. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien een bepaling van deze AVTG ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden op grond van de toepassing van een wet of voorschrift van een rechtbank, zal de AVTG niet als ongeldig beschouwd worden. 

In dat geval zal de TOS zo geïnterpreteerd worden dat de toepassing van deze clausule of bepaling beperkt wordt tot die maatregelen die nodig zijn om de TOS geldig en afdwingbaar te maken, of voor zover de bevoegde rechtbank oordeelt dat een dergelijke beperking niet afgedwongen kan worden, zal de TOS zo geïnterpreteerd en afgedwongen worden alsof deze onwettige en niet-afdwingbare clausule nooit in de TOS opgenomen was geweest. 

ARTIKEL 11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door deze site te doorbladeren en te gebruiken, erkent en aanvaardt de gebruiker, zonder voorbehoud, dat de persoonsgegevens die tijdens zijn doorbladeren en/of gebruik van het platform verzameld worden, door SAMAYA SRL verzameld en verwerkt worden overeenkomstig het privacybeleid dat op de site beschikbaar is.

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze AVTG zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de AVU zijn uitsluitend de Franstalige Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.