SAMAYA COWORKING SPACES – REGLEMENT 

Preambule – Definities 

Voor een goed begrip worden de onderstaande termen als volgt gedefinieerd:

 • SAMAYA COWORK: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMAYA met zetel te Chaussée de Waver 1110 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0766.774.706 en die de huidige activiteit uitoefent onder de commerciële naam SAMAYA COWORK.
 • COWORKER: de persoon die gebruik maakt van of toegang heeft tot de diensten, apparatuur en werkruimten die door SAMAYA COWORK ter beschikking worden gesteld.
 1. Voorwerp 
  1. SAMAYA COWORK biedt haar leden (hierna “coworkers” genoemd) een gezamenlijke, gedeelde werkruimte, naast individuele ruimtes en bijbehorende diensten. 
  1. Dit reglement bepaalt de na te leven regels en de voorwaarden voor de terbeschikkingstelling door SAMAYA COWORK van de bovenvermelde ruimten en diensten.
  1. Elk abonnement op de diensten en elke toegang tot de door SAMAYA COWORK aangeboden zones impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.
  1. SAMAYA COWORK behoudt zich het recht voor om dit huishoudelijk reglement zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen. 
  1. Elke inbreuk op of niet-naleving van deze regels stelt de overtredende medewerker bloot aan verschillende sancties, waaronder eenzijdige beëindiging van de overeenkomst en uitsluiting/ontzegging van toegang tot de door SAMAYA COWORK aangeboden ruimten en diensten. 
  1. De uitvoering van de voornoemde sancties is het exclusieve voorrecht van SAMAYA COWORK en de overtredende medewerker kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of terugbetaling van reeds betaalde abonnementsgelden en de bedragen die de overtredende medewerker aan SAMAYA COWORK verschuldigd is, blijven verschuldigd.
  1. SAMAYA COWORK behoudt zich ook het recht voor om het contract tussen haar en een cowerker te beëindigen en dus de toegang tot de cowerker te weigeren indien de aard van de activiteit van de cowerker niet of niet langer verenigbaar is met de regels, de werking en de waarden van SAMAYA COWORK.
  1. De Coworkers verbinden er zich ook toe alle regels van hoffelijkheid en goede manieren toe te passen binnen de SAMAYA COWORK-ruimten. 
  1. De Coworkers verbinden zich ertoe alle wetten die momenteel in België van kracht zijn, te eerbiedigen, en meer in het bijzonder de sanitaire maatregelen die door de verschillende ter zake bevoegde overheidsinstanties zijn uitgevaardigd.
  1. De ruimten waarop dit reglement betrekking heeft, bevinden zich op het volgende adres Chaussée de Wavre 1110/5 – 1160 Oudergem
 1. Voorwaarde voor lidmaatschap
 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten en toegang te krijgen tot de ruimtes die SAMAYA COWORK aanbiedt, moeten alle cowerkers aan de volgende minimumvoorwaarden voldoen: 
 • De wettelijke leeftijd bereikt hebben (minimum 18 jaar);
 • Handelingsbekwaam zijn ;
 • Een abonnement of een tariefformule genomen te hebben;
 • Het abonnement of de gekozen formule betaald te hebben;
 • Houdt u zich aan deze regels;
 1. Werking en toegang 
  1. SAMAYA COWORK is een ruimte om te werken, te delen en gezellig samen te zijn, en kan dus alleen gebruikt worden in een strikt professionele context, met uitsluiting van elke andere activiteit (feestelijk, cultureel of anderszins).
  1. De SAMAYA COWORK ruimten zijn toegankelijk van maandag tot zondag.
  1. De uren van toegang tot de door SAMAYA COWORK aangeboden ruimten hangen af van de formule (abonnement of pas) die de cowerker onderschreven heeft. 
  1. Afhankelijk van de formule (abonnement of pasje) waarop de medewerker geabonneerd is, zal hij/zij slechts beperkte toegang hebben tot de gereserveerde ruimten, op welbepaalde tijdstippen, gedurende een welbepaald aantal uren en/of dagen.
  1. Wanneer het abonnement of het afgesloten pakket recht geeft op een bepaald aantal uren (beperkt of onbeperkt) of toegangscredits tot de SAMAYA COWORK-ruimten, gelden deze (uren en/of toegangscredits) alleen voor de periode die in de bijzondere voorwaarden is bepaald.
  1. De uren/toegangscredits die aan het einde van een bepaalde periode niet gebruikt zijn, worden geacht verbruikt te zijn door de medewerker, die dus noch om terugbetaling noch om overdracht naar een latere periode kan vragen.
  1. Op de diensten en de toegang tot de door SAMAYA COWORK aangeboden ruimten wordt uitsluitend in digitale vorm ingeschreven door middel van het elektronische platform www.samayaco-work.be toegankelijk via smartphone en/of laptop. 
 1. Reservering ruimte
 1. SAMAYA COWORK geeft de coworker, afhankelijk van de formule waarop hij geabonneerd is, toegang tot en voordeel van een gedeelde gezamenlijke werkruimte (hierna “de open ruimte” genoemd), een individueel privékantoor, een vergaderzaal of een gedeelde keukenruimte (hierna “de open keuken” genoemd).
 1. Om toegang te krijgen tot de ruimten, moet men zich abonneren op een tariefplan en betalen, en de werkruimte van zijn keuze gereserveerd hebben, afhankelijk van de beschikbaarheid en het plan.
 1. Reserveringen kunnen alleen digitaal gemaakt worden via het elektronische platform www.samayaco-work.be toegankelijk via smartphone en/of laptop. 

De medewerker wordt doorverwezen naar een elektronisch systeem voor het online reserveren van ruimte. 

 1. Het elektronische online-reserveringssysteem voor ruimten wordt beheerd door een externe dienstverlener die onafhankelijk is van SAMAYA COWORK. SAMAYA COWORK kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld en is niet verplicht de cowerker schadeloos te stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit het falen van dit online-reserveringssysteem.
 1. Formule 
 1. SAMAYA COWORK laat de medewerker kiezen uit een van de volgende formules. 
 1. Elke formule bepaalt met name het soort toegang (abonnement, pasje, enz.), de toegankelijke plaatsen (vergaderzaal, open ruimte, privé-kantoor, enz.), de uren van toegang, de duur van de toegang en bepaalde specifieke diensten die ter beschikking van de medewerker worden gesteld (parkeergelegenheid, toegang tot de printer, bedrijfsdomiciliëring, enz.)
 1. De door SAMAYA COWORK voorgestelde formules zijn beschikbaar op het www.samayaco-work.be platform.
 1. De medewerker is verplicht de volledige kostprijs van de gekozen formule te betalen op het ogenblik van de inschrijving.
 1. De bovenvermelde betaling gebeurt digitaal via het elektronisch platform www.samayaco-work.be toegankelijk via smartphone en/of laptop.

De medewerker wordt doorgestuurd naar een online betalingssysteem. 

 1. Het online betaalsysteem wordt beheerd door een externe dienstverlener die onafhankelijk is van SAMAYA COWORK. SAMAYA COWORK kan niet verantwoordelijk worden gesteld en is niet verplicht de cowerker te vergoeden voor eventuele schade die voortvloeit uit het falen van het online betaalsysteem.
 1. SAMAYA COWORK biedt de medewerker de mogelijkheid om zijn bedrijf te domiciliëren op het adres van SAMAYA COWORK, op voorwaarde dat de overeenkomstige tariefformule onderschreven wordt. 

Op het zakenadres kan de medewerker zich tegen betaling abonneren op verschillende diensten, zoals het scannen en versturen van post per telefoon, telefoonontvangst, enz. 

 1. De medewerker die ingeschreven heeft op de formule die de domiciliëring van zijn onderneming (virtueel kantoor) binnen SAMAYA COWORK toelaat, geniet van een toegangsrecht volgens de voorwaarden en de periode bepaald in de bijzondere voorwaarden.
 1. Regels voor coworking en gebruik van de ter beschikking gestelde ruimten en uitrusting
 1. Respect voor andere collega’s en goede manieren
 1. SAMAYA COWORK is een plaats voor collega’s om uit te wisselen en te delen. 
 1. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij de overtuigingen en ideeën van de ander respecteert. 
 1. Elke medewerker moet de privacy van andere medewerkers respecteren en goede relaties met andere leden onderhouden. 
 1. Voor ieders welzijn, gelieve geen overdreven lawaai te maken of storingen te veroorzaken die de activiteiten van de bewoners van de coworkingruimte en het gemeenschapsgebouw zouden kunnen verstoren. 
 1. Elke medewerker verbindt zich ertoe, bij het gebruik van de diensten en ruimten van SAMAYA COWORK, de geldende wetten en reglementen, de openbare orde en de goede zeden na te leven, om een respectvol samenleven met de andere gebruikers in stand te houden. 
 1. Eigendom van en respect voor de lokalen 
 1. Elke medewerker wordt verzocht de SAMAYA COWORK-ruimten in fatsoenlijke kleren te gebruiken, met een aanvaardbare persoonlijke hygiëne en kleding, en zich correct te gedragen tegenover alle personen die in de ruimten aanwezig zijn.
 1. Elke medewerker verbindt zich ertoe zijn werkruimte en de gemeenschappelijke ruimten na zijn verblijf in de best mogelijke staat van netheid en orde achter te laten.

Dat betekent onder andere: na uzelf opruimen, uw afwas doen, ramen sluiten als u weggaat, lichten uitdoen als u een kamer verlaat, radiatoren uitzetten, enz.

 1. Aangezien de werkplekken niet privé zijn, mag de cowerker geen persoonlijke bezittingen en/of professioneel materiaal in de ruimte opbergen (tenzij bij uitzondering toegestaan). 
 1. Elke medewerker is verplicht het hem toevertrouwde materiaal en de ter beschikking gestelde machines in goede staat te houden. 
 1. Elke medewerker is verplicht de uitrusting en de machines te gebruiken volgens hun gebruikelijke gebruik en op een normale, voorzichtige en redelijke manier.
 1. Het gebruik van de lokalen of apparatuur voor andere doeleinden, ook voor persoonlijk gebruik, is verboden, behalve voor apparatuur die voor dit doel ter beschikking is gesteld. Elke onregelmatigheid in de werking van de machines en uitrusting en elk incident moet onmiddellijk gemeld worden.
 1. Keukengedeelte 
 1. SAMAYA COWORK biedt de collega’s een kitchenette uitgerust met 

– een hoge tafel; 

– acht kinderstoelen; 

– van een magnetron ;

– twee koelkasten ;

– een koffiezetapparaat; 

– een gefilterde waterfontein;

– Enz.

 1. Elke medewerker moet het gebruikte materiaal afwassen en de ruimte schoon en opgeruimd achterlaten.
 1. Computernetwerk
 1. Elke medewerker verbindt zich ertoe het ter beschikking gestelde netwerk niet te gebruiken om een illegale activiteit uit te voeren en de bandbreedte niet te gebruiken op een manier die de activiteit van andere medewerkers zou kunnen schaden. Onwettig of oneerlijk gebruik van de bandbreedte kan sancties tot gevolg hebben, als de daaruit voortvloeiende aanmaningen niet worden opgevolgd.
 1. Het Internet-netwerk is een open netwerk, beveiligd door een toegangscode, beheerd door een externe dienstverlener en onafhankelijk van SAMAYA COWORK.
 1. SAMAYA COWORK kan de beschikbaarheid van de Internet-verbinding niet garanderen wanneer de medewerker de dienst gebruikt.
 1. SAMAYA COWORK kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van een storing (met name gebrek aan verbinding, verbindingssnelheid, enz.) of beveiligingsinbreuk die verband houdt met een onvoldoende bescherming door SAMAYA COWORK van haar hardware en computernetwerk.
 1. In het kader van het gebruik van het computernetwerk is het de medewerker verboden informatie van derden te verzamelen zonder hun toestemming, een persoon te belasteren of te bedreigen, te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een dienst of een bestand, door intellectuele eigendom beschermde elementen te verspreiden zonder over de vereiste machtigingen te beschikken, een e-mail te verzenden die bedreigende, beledigende, lasterlijke of ongeoorloofde opmerkingen bevat, een virus of een ander programma over te brengen dat schadelijk is voor derden, alsook informatie of illegale inhoud te downloaden en online te zetten. 
 1. De medewerker is als enige verantwoordelijk voor de installatie van software, browsers en antivirussoftware op zijn computer en elektronische apparatuur om hem in staat te stellen het computernetwerk en het Internet op een veilige manier te gebruiken.
 1. Verbod op colportage
 1. SAMAYA COWORK is geen plaats voor colportage of commerciële prospectie. Uitwisselingen, netwerken, het delen van vaardigheden en zakelijke bijdragen worden aangemoedigd, maar systematische prospectie en agressieve commerciële strategieën worden niet getolereerd.
 1. De printer gebruiken 

 

 1. SAMAYA COWORK stelt een printer ter beschikking van alle collega’s. 
 1. Om te kunnen afdrukken, moet de medewerker inloggen op het ledenportaal en printcredits verwerven en/of hebben die, afhankelijk van de betaalde prijs, recht geven op het afdrukken van een bepaald aantal pagina’s.
 1. Toegang en gebruik van vergaderzaal, privé-kantoor en open ruimte
 1. De toegang tot en het gebruik van de vergaderzaal zijn uitsluitend voorbehouden aan collega’s die zich hebben geabonneerd op en in volgorde van betaling zijn voor het pakket of abonnement dat de vergaderzaal omvat. 
 1. De medewerker die de vergaderzaal reserveert en die van plan is deelnemers uit te nodigen, moet eerst SAMAYA COWORK op de hoogte brengen. 
 1. De vergaderzaal en het privé-kantoor hebben elk een maximale capaciteit van personen, zoals hieronder aangegeven, die in geen geval mag worden overschreden.
 1. De vergaderzaal heeft een maximale capaciteit van 6 tot 10 personen, afhankelijk van de zaal. 

 Elk privé-kantoor heeft een maximumcapaciteit van 2 tot 4 personen3, afhankelijk van het kantoor.

 1. De cowerker kan niet meer mensen uitnodigen dan de maximale capaciteit van de ruimte. 
 1. Geen enkele gast mag tot de open ruimte worden toegelaten, tenzij hij een pas heeft gekocht en betaald die gelijkwaardig is aan de tijd van zijn bezoek.
 1. Gebruik van de parkeerplaats
 1. SAMAYA COWORK stelt parkeerplaatsen ter beschikking van collega’s die ingeschreven zijn op een formule of een abonnement dat hen daartoe recht geeft. 
 1. De medewerker mag alleen parkeren op de parkeerplaatsen die voor SAMAYA COWORK bestemd zijn. 
 1. Het parkeren mag de totale duur van de reservering van de plaatsen binnen SAMAYA COWORK niet met meer dan een paar minuten overschrijden.15
 1. Elk voertuig dat gedurende een periode van 10 dagen op een parkeerplaats van SAMAYA COWORK geïmmobiliseerd blijft, zonder een bewijs van schriftelijke toestemming van SAMAYA COWORK voor te leggen en de daaropvolgende kosten betaald te hebben, wordt geacht door de eigenaar achtergelaten te zijn. 
 1. Elk voertuig dat op een parkeerplaats wordt achtergelaten, kan op risico van de medewerker worden gerepareerd en/of verplaatst, zonder dat de medewerker aanspraak kan maken op enige vergoeding of recht op schadevergoeding van SAMAYA COWORK.
 1. Het is ten strengste verboden om op de parkeerplaatsen enig ander gebruik te maken of voorwerpen op te slaan, Samaya Cowork wijst alle verantwoordelijkheid af voor diefstal, vernieling, verlies of andere van genoemde voorwerpen. 
 1. Elk voorwerp dat in strijd met de bepalingen van dit reglement wordt opgeslagen, zal naar goeddunken van SAMAYA COWORK vernietigd, verplaatst, verkocht of op een andere manier verwijderd worden. 

De overtreder zal de kosten moeten vergoeden die gemaakt zijn voor de vernietiging, verwijdering enz. van de betwiste voorwerpen, naast het vergoeden van de schade die SAMAYA COWORK heeft geleden ten gevolge van de overtreding van de voornoemde bepaling.

De overtreder heeft geen recht op terugbetaling van de vernietigde, verplaatste of verkochte voorwerpen, noch op enige schadevergoeding 

 1. SAMAYA COWORK behoudt zich het recht voor om elk voertuig dat op een parkeerplaats achtergelaten wordt, te verkopen om alle of een deel van de kosten en schade te dekken die het gevolg zijn van het achterlaten van het voertuig.
 1. De voornoemde bepaling beperkt niet het recht van SAMAYA COWORK om de volledige vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit het achterlaten van een voertuig op haar parking.
 1. Gebruik van de toiletten en gemeenschappelijke ruimten van het gebouw
 1. De coworker geniet direct of indirect van verschillende diensten die uitsluitend betrekking hebben op de ruimten en materialen die zich in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw bevinden, en die met name zorgen voor het beheer, het onderhoud en de reparatie daarvan. 

Tot de bovengenoemde voorzieningen behoren toiletten, verwarming, airconditioning en een lift. 

 1. SAMAYA COWORK heeft geen toiletten in zijn gebouwen. 
 1. De toiletten zijn beschikbaar en toegankelijk in het gebouw, dat ze beheert en onderhoudt. 
 1. De medewerker is verplicht alle regels van dit reglement (eigendom, respect voor anderen, enz.) na te leven wanneer hij de gemeenschappelijke ruimten en de uitrusting van het gebouw leent of gebruikt.
 1. SAMAYA COWORK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid na het falen, de nalatigheid en/of het gebrek aan onderhoud van de ruimten en materialen die zich in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw bevinden.
 1. SAMAYA COWORK zal gratis en zonder enige contractuele verplichting een systeem van identificatiekaarten opzetten, dat bedoeld is om elk gebrek, nalatigheid en/of gebrek aan onderhoud van de ruimten en materialen die zich in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw bevinden, aan te geven. 
 1. Videobewakingssysteem 
 1. SAMAYA COWORK om een videobewakingssysteem te installeren in zijn openbare ruimten (open ruimte, keukengedeelte, gangen, enz.) met het oog op de veiligheid van goederen en personen, als afschrikmiddel of om de daders van diefstal, beschadiging of agressie te identificeren.
 1. Alleen door SAMAYA COWORK naar behoren gemachtigde personen, wettelijke vertegenwoordigers of een andere wettelijk gemachtigde instantie hebben toegang om de opgenomen video’s te bekijken, te gebruiken en/of te bewaren. 
 1. De bewaartermijn voor beelden en/of video’s van het bewakingssysteem is …… maanden/jaar. 
 1. SAMAYA COWORK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet opnemen, het wissen, het uitzenden of het doorgeven aan een derde van een element (geluiden, beelden, video’s) van het videobewakingssysteem.
 1. Gebruik van telefoon en laptops
 1. Collega’s moeten bij voorkeur telefoongesprekken voeren buiten de SAMAYA COWORK-ruimten en meer bepaald buiten de open ruimte.
 1. Bij wijze van uitzondering is het gebruik van mobiele telefoons in de SAMAYA COWORK-ruimten alleen toegestaan wanneer dat gebruik matig is en met respect voor de andere collega’s.
 1. Alle collega’s wordt gevraagd hun mobiele telefoon op de trilstand te zetten.
 1. Alle geluidsmeldingen van apparaten (computers, telefoons) moeten uitgezet worden.
 1. Het gebruik van een koptelefoon om naar muziek, video’s of een ander geluidsbestand te luisteren is verplicht en moet gebeuren op een volume dat de andere collega’s respecteert.
 1. Aansluiting van elektrische toestellen
 1. Elke wijziging aan de elektrische installatie is ten strengste verboden.
 1. Elke medewerker moet ervoor zorgen dat het gebruikte elektrische materiaal in overeenstemming is met de elektrische stopcontacten. De installatie en het gebruik van verlengsnoeren is verboden. 
 1. Verboden te roken in de lokalen 
 1. In toepassing van de wet van 22 december 2009 tot vaststelling van een algemene verordening betreffende het rookverbod op bepaalde plaatsen en de bescherming van de bevolking tegen tabaksrook, is het ten strengste verboden te roken in de ruimten van SAMAYA COWORK. 
 1. Verbod op alcoholische dranken en illegale stoffen
 1. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken of illegale substanties binnen de SAMAYA COWORK-gebieden te brengen, te verdelen en/of te verbruiken. 
 1. Dieren 
 1. Dieren zijn niet toegestaan in de SAMAYA COWORK gebieden. 
 1. Kinderen
 1. Minderjarige kinderen zijn niet toegestaan in de SAMAYA COWORK-ruimtes. 
 1. Kinderen ouder dan 18 jaar worden alleen tot SAMAYA COWORK-ruimten toegelaten als (cumulatieve voorwaarden): 
 1. zij een pakket en/of abonnement hebben genomen dat toegang en/of gebruik van de door SAMAYA COWORK aangeboden diensten, apparatuur en ruimten mogelijk maakt en ;
 2. dat zij voldoen aan alle eisen die in deze verordening zijn vastgesteld.
 1. De diensten en abonnementen waarop u zich abonneert zijn persoonlijk en op naam
 1. De diensten en pakketten waarop de medewerker zich abonneert, zijn voor zijn exclusief en persoonlijk gebruik gereserveerd. 
 1. De cowerker verbindt zich ertoe persoonlijk gebruik te maken van de diensten, uitrustingen en ruimten die door SAMAYA WORK ter beschikking worden gesteld.
 1. De rechten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de cowerker en SAMAYA COWORK zijn niet overdraagbaar door de cowerker.
 1. De medewerker die de voornoemde bepaling overtreedt en die zijn abonnement overdraagt aan een derde en/of meer in het algemeen een derde toegang verleent tot de diensten, het materiaal en de ruimten die SAMAYA WORK ter beschikking stelt, wordt blootgesteld aan de foutieve afwikkeling van zijn contract en zijn uitsluiting/weigering van toegang tot de diensten en ruimten van SAMAYA WORK. 
 1. Wanneer, in toepassing van de bepaling in clausule 6.30, de cowerker wordt uitgesloten en/of de toegang wordt geweigerd tot de diensten, uitrustingen en ruimten van SAMATA WERK, kan de cowerker tegenover SAMAYA WERK geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van zijn abonnementsgeld of, meer in het algemeen, op vergoeding van enig nadeel (direct of indirect) dat uit deze uitsluiting en/of weigering van toegang voortvloeit.
 1. Geleverd materiaal
 1. SAMAYA COWORK verstrekt geen laptops, elke medewerker moet zijn eigen computer en werkmateriaal meebrengen, en het meenemen als hij weggaat, of het op de individuele veilige plaatsen leggen die voorzien zijn. 
 1. Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen uitrusting en SAMAYA COWORK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van die uitrusting. 
 1. SAMAYA COWORK raadt ten zeerste aan dat elke medewerker een verzekering afsluit tegen diefstal buitenshuis. 
 1. Opbergruimten (lockers) 
 1. SAMAYA COWORK stelt opbergkluisjes ter beschikking van de collega’s. 

 

 1. De opbergbakken zijn niet bedoeld voor langdurige opslag.
 1. Voorwerpen die in deze kastjes worden gedeponeerd of elders in de SAMAYA COWORK ruimten worden achtergelaten, worden achtergelaten op risico van de eigenaar.
 1. Wanneer de medewerker een gesloten kastje of locker huurt, mag hij/zij alleen uitrusting, voorraden en materialen opbergen die verband houden met zijn/haar activiteit. Daar mogen geen levensmiddelen worden opgeslagen.
 1. Materiaal of benodigdheden die zonder toestemming langer dan acht (8) werkdagen in de coworkingruimte worden opgeslagen, ook in een locker, worden als achtergelaten beschouwd en SAMAYA COWORK mag het vernietigen, weggooien of verkopen, zonder dat de coworker aanspraak kan maken op een vergoeding.
 1. Evacuatie van het gebouw
 1. In geval van alarm en/of een bevel om het gebouw te evacueren, heeft SAMAYA COWORK een reeks informatiebladen opgesteld die gevolgd/eerbiedigd moeten worden om het gebouw te evacueren.  
 1. Het is TEN STRENGSTE verboden de lift te gebruiken in geval van evacuatie van het gebouw. 
 1. Elke evacuatie van het gebouw moet op een rustige manier gebeuren.

 

 1. Verzekering, wettelijke aansprakelijkheid en uitrusting van collega’s
 1. SAMAYA COWORK verbindt zich ertoe alle verzekeringen af te sluiten waarin de toepasselijke wetgeving voorziet. 
 1. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het materiaal dat hij in de SAMAYA COWORK-ruimten gebruikt en bewaart. Bijgevolg is elke medewerker verplicht een persoonlijke en beroepsverzekering af te sluiten die zijn aansprakelijkheid dekt en/of de schade die hij zou kunnen veroorzaken en/of lijden bij het gebruik van de lokalen, diensten en uitrusting die door SAMAYA COWORK ter beschikking worden gesteld.
 1. Op niet-exhaustieve wijze kan de medewerker de contractuele en extra-contractuele verantwoordelijkheid van SAMAYA COWORK niet inroepen in geval van : 

– Het vergeten van documenten of materiaal binnen de SAMAYA COWORK ruimten. 

– Diefstal of beschadiging door derden in het gebouw.

 – Schade, brand, waterschade, vochtigheid of andere omstandigheden die de eigen bezittingen van de medewerker treffen.

 1. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking zodra op de diensten geabonneerd wordt en/of toegang verkregen wordt tot de door SAMAYA COWORK ter beschikking gestelde ruimten.